کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار هسته های فناور در دوره رشد مقدماتی